Clip Video


          คลิปวิดีโอรณรงค์ปลุกจิตสำนึก การปฏิบัติง […]

TEAM WORK : นักส่งเสริมการเกษตร เราให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม

          คลิปวิดีโอรณรงค์ปลุกจิตสำนึก การปฏิบัติง […]

SMART WORK : นักส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ