2560
           นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเ […]

กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ สสก.9 จ.พิษณุโลก          คลิปวิดีโอรณรงค์ปลุกจิตสำนึก การปฏิบัติง […]

SMART WORK : นักส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ


                    นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบ […]

กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ สสก.6 จ.เชียงใหม่

          นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมก […]

กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ สสก.1 จ.ชัยนาท