2560


โครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการปฏิบัติงา […]

โครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”          คลิปวิดีโอรณรงค์ปลุกจิตสำนึก การปฏิบัติง […]

TEAM WORK : นักส่งเสริมการเกษตร เราให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม
           นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเ […]

กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ สสก.9 จ.พิษณุโลก


          คลิปวิดีโอรณรงค์ปลุกจิตสำนึก การปฏิบัติง […]

SMART WORK : นักส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ