เกร็ดเกษตร

การใช้ปุ๋ยคอก

การนำมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ ฯลฯ มาใส่แปลงพืชนั้นต้องนำไปตากให้แห้งก่อนแล้วจึงนำมูลสัตว์แห้งนั้นมาใส่ในแปลงพืช เพราะการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์สดนั้น จะเกิดกิจกรรมจากจุลินทรีย์ ที่ย่อยสลายมูลสัตว์ ซึ่งจุลินทรีย์จะดึงไนโตรเจนมาใช้ในการย่อยสลาย จึงทำให้
ใบพืชแสดงอาการขาดไนโตรเจน คือใบจะซีดเหลือง ดังนั้นจึงควรใส่ปุ๋ยมูลสัตว์แห้งเท่านั้น

 

เก็บเกร็ดโดย...เกตุอร ทองเครือ กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร