E-Television


ดาวน์โหลดเรื่อง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองโก […]

เกษตรมิติใหม่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองโกน้อย ตำบลท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น


ดาวน์โหลดเรื่อง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบวิสาห […]

เกษตรมิติใหม่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนอง ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


ดาวน์โหลดเรื่อง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนห้วยงู อ.ห […]

เกษตรมิติใหม่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาทดาวน์โหลดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา […]

เกษตรมิติใหม่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม


ดาวน์โหลดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา […]

เกษตรมิติใหม่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์


ดาวน์โหลดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา […]

เกษตรมิติใหม่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ดาวน์โหลดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสิ […]

เกษตรมิติใหม่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสิ้นค้าเกษตรบ้านท้องฝาย ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน


ดาวน์โหลดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา […]

เกษตรมิติใหม่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร