เกษตรมิติใหม่ 2558


ดาวน์โหลดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสิ […]

สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2558 : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสิ้นค้าเกษตรบ้านท้องฝาย ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน


ดาวน์โหลดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา […]

สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2558 : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร