โครงการสื่อสารภายในองค์กร          นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมก […]

กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ สสก.1 จ.ชัยนาท


เชิญสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ส่งผลงานเด่นเข้าประ […]

ขยายเวลา!! ส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์”