โครงการสื่อสารภายในองค์กร
          คลิปวิดีโอรณรงค์ปลุกจิตสำนึก การปฏิบัติง […]

SMART WORK : นักส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ                    นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบ […]

กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ สสก.6 จ.เชียงใหม่


          นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมก […]

กิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ สสก.1 จ.ชัยนาท