ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิกความรู้ทางการเกษตร ในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

รายการสารคดีความรู้ทางการเกษตร ที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนา Smart Product เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การสร้างแบรนด์โดยเชื่อมโยงกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และจัดการด้านการตลาดเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อเกษตรกร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ

วิดีทัศน์ความรู้ทางการเกษตร ที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจ ใช้เทคนิคการผลิตหลากหลาย เช่น วิดีทัศน์ แอนิเมชั่น เป็นต้น

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งอุดมการณ์ ในการทำงานเพื่อเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ

เรื่องล่าสุด
Visitor
  • 0
  • 4
  • 79,583
  • 184

Hits: 6450