เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

ในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบให้มีการจัดทำหนังสือที่ระลึก “เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ขึ้น ซึ่งคำว่า “เกษตราภิวัฒน์ “ หมายถึง ความเจริญอย่างยิ่งของการเกษตร พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์ infinity ตัวเลข 50 ปี บนชื่อหนังสือ หมายถึงความไม่มีที่สิ้นสุด วัตถุประสงค์ ของการจัดทำหนังสือครั้งนี้ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญ รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ด้วยความมุ่งหวังว่าประวัติศาสตร์ของหน่วยงานจะเป็นบทเรียน หรือแนวทางตัวอย่างสำหรับนักส่งเสริมการเกษตรในรุ่นต่อๆไป ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์งานส่งเสริมการเกษตรให้ทรงคุณค่าต่อเกษตรกรและการพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตร ในอนาคต

Download

ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิกความรู้ทางการเกษตร ทั้่งรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

รายการสารคดีความรู้ทางการเกษตร ที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนา Smart Product เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การสร้างแบรนด์โดยเชื่อมโยงกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และจัดการด้านการตลาดเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อเกษตรกร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ

วิดีทัศน์ความรู้ทางการเกษตร ที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจ ใช้เทคนิคการผลิตหลากหลาย เช่น วิดีทัศน์ แอนิเมชั่น เป็นต้น

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งอุดมการณ์ ในการทำงานเพื่อเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ

Visitor
  • 0
  • 12
  • 65,933
  • 135