โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน