รายการแอนิเมชั่นความรู้ทางการเกษตร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ การดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การสร้างความเข้าใจกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรูปแบบการทำเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร อำนวยการผลิต
ออกอากาศทุกวันจันทร์ – พุธ
ทางช่อง MCOT HD
ช่วงก่อนข่าวในพระราชสำนัก เวลา 19.50-20.00 น.