ดาวน์โหลด PDF

คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF


[download id=”8113″]


[download id=”8121″]


[download id=”8136″]


[download id=”8142″]

อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตราย / การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีผสมผสาน / ข้อกำหนด สำหรับผู้ใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต คลอไพริฟอส / การใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืช อย่างถูกต้อง