อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตราย / การควบคุมวัชพืชด้วยวิธีผสมผสาน / ข้อกำหนด สำหรับผู้ใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต คลอไพริฟอส / การใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดศัตรูพืช อย่างถูกต้อง

Hits: 12965