Infographic โรคและแมลงศัตรูพืช


อินโฟกราฟิกชุดนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจที่นิยมของไทย