นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน เปิดการสัมมนาการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับเขต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โรงแรมวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก

Hits: 49