วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระดับเขต ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรจังหวัด ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย ของ สสก.2 หน.กลุ่ม/หน.ฝ่าย ของสำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และนักวิชาการผู้เกี่ยวข้องกว่า 210 คน โดยมีสาระสำคัญในการสร้างการรับรู้ในประเด็น 1) บทบาทของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกับสถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำ โดย นายธงชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 2) ความรู้ด้านภาษีที่เกี่ยวกับโครงการ 9101 ฯ โดยผู้แทนกรมสรรพากร 3) ความรู้เรื่องด้านการจัดทำบัญชีในโครงการ 9101 ฯ โดยผู้แทนกรมตรวจบัญชีและสหกรณ์ และ 4) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 9101ฯ ของ 8 จังหวัดภาคตะวันตก โดย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผลจากกิจกรรมครั้งนี้คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปขับเคลื่อนงานตามภารกิจดังกล่าวข้างต้นให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Hits: 131