โปสเตอร์ รณรงค์การนำระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System นำไปใช้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ กระตุ้นจิตสำนึกของการเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรบรรลุเป้าหมาย และประสบผลสำเร็จด้วยดี 

          สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อใช้งาน หรือติดต่อมายังกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร เพื่อขอไฟล์สั่งพิมพ์แผ่นพับเองได้ ทาง E-mail : agrimedia1@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2579-9546

Hits: 1072