โครงการประกวดคำขวัญ กิจกรรมภายใต้โครงการสื่อสารภายในองค์กร “๒๕๖๐ ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก” เพื่อใช้สร้างขวัญกำลังใจ รณรงค์ปลุกสำนึก และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับเกิดพลังในการปฏิบัติหน้าที่ และมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก ในหัวข้อ “ขวัญกำลังใจ ปลุกจิตสำนึกปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

            รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ นางสาวพรพรรณ นุชโพธิ์พันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

            สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อใช้งาน หรือติดต่อมายังกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร เพื่อขอไฟล์สั่งพิมพ์สติ้กเกอร์เองได้ ทาง E-mail : agrimedia1@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2579-9546 

 

Hits: 814