ขยายเวลา!! ส่งผลงานเข้าประกวด “ผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์”


เชิญสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ส่งผลงานเด่นเข้าประกวด

“ผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวิดีทัศน์”

ภายใต้กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจและปลุกจิตสำนึกนักส่งเสริมการเกษตร

โครงการสื่อสารภายในองค์กร “๒๕๖๐ ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

ชิงรางวัลเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 70,000 บาท

ส่งผลงานได้ถึง 18 สิงหาคม  2560

อ่านประกาศขยายเวลา