โครงการสื่อสารภายในองค์กร

“2560 ปีแห่งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

“เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานกิจกรรมเด่น ทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวิดีทัศน์ ปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

“ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

“เกษตรอินทรีย์ ชีวีสดใส”

สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

รางวัลชมเชย

“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

รางวัลชมเชย
“เกษตรพามา กฤษณาพารวย”
สำนักงานเกษตรอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
รางวัลชมเชย การประกวดผลงานกิจกรรมเด่นทีมงานระดับอำเภอเข้มแข็งผ่านสื่อวีดิทัศน์
กิจกรรมภายในโครงการสื่อสารภายในองค์กร “2560 ปีแห่งการส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”

รวมภาพกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

สสก.ที่ 1 จ.ชัยนาท

สื่อสารองค์กร สสก.1_๑๗๐๘๐๗_0001
สื่อสารองค์กร สสก.1_๑๗๐๘๐๗_0003
สื่อสารองค์กร สสก.1_๑๗๐๘๐๗_0004
สื่อสารองค์กร สสก.1_๑๗๐๘๐๗_0005
สื่อสารองค์กร สสก.1_๑๗๐๘๐๗_0006
สื่อสารองค์กร สสก.1_๑๗๐๘๐๗_0007
สื่อสารองค์กร สสก.1_๑๗๐๘๐๗_0008
สื่อสารองค์กร สสก.1_๑๗๐๘๐๗_0009
สื่อสารองค์กร สสก.1_๑๗๐๘๐๗_0010

สสก.ที่ 2 จ.ราชบุรี

331166
331161
331162
331163
331164
331165

สสก.ที่ 3 จ.ระยอง

กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0036
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0035
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0034
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0033
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0032
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0031
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0030
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0029
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0028
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0027
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0026
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0025
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0024
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0023
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0022
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0021
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0020
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0018
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0017
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0016
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0015
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0014
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0013
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0012
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0011
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0010
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0009
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0008
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0007
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0006
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0001
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0002
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0003
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0004
กิจกรรมสสก.3 จ.ระยอง_๑๗๐๘๒๕_0005

สสก.ที่ 6 จ.เชียงใหม่

สื่อสารองค์กร สสก.6_๑๗๐๘๑๑_0001
สื่อสารองค์กร สสก.6_๑๗๐๘๑๑_0002
สื่อสารองค์กร สสก.6_๑๗๐๘๑๑_0003
สื่อสารองค์กร สสก.6_๑๗๐๘๑๑_0004
สื่อสารองค์กร สสก.6_๑๗๐๘๑๑_0005
สื่อสารองค์กร สสก.6_๑๗๐๘๑๑_0006
สื่อสารองค์กร สสก.6_๑๗๐๘๑๑_0007
สื่อสารองค์กร สสก.6_๑๗๐๘๑๑_0008

สสก.ที่ 9 จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0008
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0003
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0004
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0005
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0006
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0007
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0009
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0010
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0011
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0012
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0013
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0014
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0015
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0016
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0017
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0018
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0019
พิษณุโลก 23-08-60_๑๗๑๐๐๒_0024

คลิปวีดิโอรณรงค์ปลุกจิตสำนึกนักส่งเสริมการเกษตร

https://youtu.be/iwozZsFpV6chttps://youtu.be/iRWuD8tzHRUhttps://youtu.be/5NhCENuQzYEhttps://youtu.be/lMxl9Jbxr_khttps://youtu.be/Vr_UATsooyohttps://youtu.be/5Opv2UKeXw8

การผลิตสื่อภายใต้โครงการฯ


ดาวน์โหลด


สติ้กเกอร์ปลุกพลังนักส่งเสริมการเกษตร !!

แผ่นพับ รณรงค์การนำระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System

โปสเตอร์ รณรงค์การนำระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System

รวมภาพการใช้งานสื่อฯ

S__13508625
S__13508626
S__13508628
S__15515694
3724
3725
3726
3727
3729
3730
3731
3734
3723