กิจกรรมผลิตสื่อสนับสนุนโครงการสื่อสารภายในองค์กร


         ภายใต้โครงการสื่อสารภายในองค์กรนี้ มีการผลิตสื่อสนับสนุน ๔ รายการ ได้แก่

Poster   /   Brochures   /   Sticker   /   Mascot

 

สติ๊กเกอร์

แผ่นพับ

โปสเตอร์

การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)

พี่ส่ง – น้องเสริม