กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจและปลุกจิตสำนึกนักส่งเสริมการเกษตร