สารคดีเกษตรมิติใหม่ ปี 2558 : ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนอง ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


ดาวน์โหลดเรื่อง ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้านไทรนอง

 ดาวน์โหลด