เกิดจากความร่วมมือระหว่างกองพัฒนาเกษตรกรและสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรในพื้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของ ความมั่นคงด้านอาหาร การวิเคราะห์และการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การผลิตอาหารเพื่อการบริโภค การบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง และการสำรองอาหาร

Hits: 1213