วีดิทัศน์ “เกษตรแปลงใหญ่ สู่รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน”


วิดีทัศน์ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

"เกษตรแปลงใหญ่ สู่รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน"