วิสาหกิจชุมชน

         มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานและประโยชน์ของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การนำเสนอกระบวนการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์สู่ SMART PRODUCT และตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ตอนที่ 1

ประโยชน์จากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตอนที่ 2

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมีประโยชน์อย่างไร

ตอนที่ 3

วิสาหกิจชุมชนกับหน้าที่ทางภาษีอากร

ตอนที่ 4

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่ SMART PRODUCT

ตอนที่ 5

วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยววิถีเกษตร

Hits: 1047