พัฒนาเกษตรกร

         มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะก้าวไปเป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer บทบาทของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางด้านอาหารของแต่ละชุมชน และจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานของยุวเกษตรกรไทย

ตอนที่ 1

กองทุนในกลุ่มเกษตรกร

ตอนที่ 2

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

ตอนที่ 3

Smart Farmer และ Young Smart Farmer

ตอนที่ 4

แม่บ้านเกษตรกรกับความมั่นคงด้านอาหาร

ตอนที่ 5

ยุวเกษตรกรไทย

Hits: 1135