การปรับพฤติกรรมการผลิต

         มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตร การศึกษาสภาพพื้นที่ โดยใช้หลักการ Zoning การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชให้เหมาะสมตามปริมาณน้ำที่มี และประโยชน์ของเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตอนที่ 1

ปรับและเปลี่ยน สู่ทางเลือกใหม่

ตอนที่ 2

เปลี่ยนการผลิตพืชโดยใช้หลักโซนนิ่ง

ตอนที่ 3

เกษตรผสมผสานลดผลกระทบในการผลิต

ตอนที่ 4

เปลี่ยนชนิดพืชให้เข้ากับสถานการณ์น้ำ

ตอนที่ 5

ใช้หลักโซนนิ่งมีผลดีอย่างไร ?

Hits: 1220