หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)


ดาวน์โหลด PDF

เอกสารคำแนะนำและคู่มือ


[download id=”1224″]


[download id=”1234″]


[download id=”1236″]


[download id=”1238″]


[download id=”1241″]


[download id=”1244″]


[download id=”1247″]


[download id=”1219″]


[download id=”1221″]

แผ่นพับ


[download id=”1261″]


[download id=”1264″]


[download id=”1267″]


[download id=”1270″]


[download id=”1272″]


[download id=”1275″]


[download id=”1278″]


[download id=”1281″]


[download id=”1283″]


[download id=”1287″]

เอกสารคำแนะนำ, การทำการเกษตรปลอดการเผา, การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ, การเพาะผักงอก, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, การปลูกพืชใช้น้ำน้อย, ตำรับอาหารจากเห็ด, Younh Smart Farmer, คู่มือส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร, แผ่นพับ, หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร, การจัดการโรคใบขาวอ้อยโดยชุมชนมีส่วนร่วม, มาตรฐานชีวภันฑ์(ผลิตภัณฑ์ชีววิธี)ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช, การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน, การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน, การผลิตเงาะนอกฤดู, การผลิตลองกองนอกฤดู, การผลิตทุเรียนนอกฤดู, การผลิตมังคุดนอกฤดู