มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายตลาดเกษตรกร การแสดงเอกลักษณ์หรือลักษณะจำเพาะของตลาดเกษตรกร มาตรฐานของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจำหน่ายในตลาดเกษตรกร