เกษตรมิติใหม่ ตอน ตลาดเกษตรกร


ตลาดเกษตรกร

          มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและนโยบายตลาดเกษตรกร การแสดงเอกลักษณ์หรือลักษณะจำเพาะของตลาดเกษตรกร มาตรฐานของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจำหน่ายในตลาดเกษตรกร

ตอนที่ 1

ตลาดเกษตรกรคืออะไร

ตอนที่ 2 

ตลาดเกษตรกรต่างจากตลาดอื่นอย่างไร

ตอนที่ 3

สินค้าและคุณภาพสินค้าในตลาดเกษตรกร

ตอนที่ 4 

การจัดการตลาดเกษตรกร

ตอนที่ 5

การสร้าง Brand สินค้า

และพัฒนาสู่สินค้า Premium