วันที่ 4-5 และ 8-10 สิงหาคม 2559 กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร โดย นายสาระนันท์ ไชยสายัญห์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ปทุมธานี จังหวัดนนทุบรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ตามลำดับ

                    เพื่อทดสอบสื่อต้นแบบในโครงการผลิตสื่อต้นแบบถ่ายทอดความรู้เกษตรรูปแบบ infographic สำหรับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นำไปใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมเก็บรวบรวมแบบสอบถามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสื่อต่อไป

จังหวัดปทุมธานี
4 สิงหาคม 2559
จังหวัดนนทบุรี
5 สิงหาคม 2559
กรุงเทพมหานคร
8 สิงหาคม 2559
จังหวัดนครปฐม
9 สิงหาคม 2559
จังหวัดสมุทรปราการ
10 สิงหาคม 2559

Hits: 464