วันที่ 22 สิงหาคม 2559 กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วม งานแสดงผลการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่ง เสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยจัดนิทรรศการพร้อมตัวอย่างประกอบ เช่น   สื่อวิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ เอกสาร/สิ่งพิมพ์ เป็นต้น

Hits: 346