ดำเนินการภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2559 ผลิตเป็นสื่อต้นแบบถ่ายทอดความรู้การเกษตร รูปแบบ infographic ประเภทภาพพลิก(Flip Charts)แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 17 x 24 นิ้ว จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

       1. เรื่องการทำไร่นาสวนผสม

       2. เรื่องการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

       3. เรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

       4. เรื่องการทำปุ๋ยหมัก

       5. เรื่องการทำอาหารจากกล้วย

เพื่อผลิตสนับสนุนให้กับพื้นที่นำไปเป็นสื่อในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในศูนย์เรียนรู้การเกษตรต่อไป

Hits: 8414