วิสัยทัศน์ กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรหลักที่ผลิตและพัฒนาสื่อ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจ 1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย และแนวทางการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อวางแผนการผลิตสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการเกษตร 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อส่งเสริมการเกษตร 3. ดำเนินการจัดทำ ทดสอบ ปรับปรุง และผลิตสื่อประเภทต่างๆ เช่นสิ่งพิมพ์ วิดีทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม สำหรับถ่ายทอดความรู้การเกษตร และการบริการข้อมูลข่าวสารการเกษตร 4. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตร 5. ติดตามและประเมินผล การใช้สื่อส่งเสริมการเกษตร

Hits: 1683