รายการสารคดีและแอนิเมชั่นความรู้ทางการเกษตร ที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนา Smart Product เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การสร้างแบรนด์โดยเชื่อมโยงกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง ใหญ่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตพัฒนา คุณภาพสินค้าเกษตรและจัดการด้านการตลาดเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อเกษตรกร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ

วิดีทัศน์ความรู้ทางการเกษตร ที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจ ใช้เทคนิคการผลิตหลากหลาย เช่น วิดีทัศน์ แอนิเมชั่น เป็นต้น

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งอุดมการณ์ ในการทำงานเพื่อเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ

      ในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง วาระพิเศษนี้ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบให้มีการจัดทำหนังสือที่ระลึก  “เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร”  ขึ้น ซึ่งคำว่า  “เกษตราภิวัฒน์ “  หมายถึง ความเจริญอย่างยิ่งของ การเกษตร พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์ infinity ตัวเลข 50 ปี บนชื่อหนังสือ หมายถึงความไม่มีที่สิ้นสุด วัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือครั้งนี้ เพื่อบันทึก เหตุการณ์ที่สำคัญ รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยความมุ่งหวังว่าประวัติศาสตร์ ของหน่วยงานจะเป็นบทเรียน หรือแนวทาง ตัวอย่างสำหรับนักส่งเสริมการเกษตรในรุ่นต่อ ๆ ไป ที่จะช่วยกัน สร้างสรรค์งานส่งเสริม การเกษตรให้ทรงคุณค่าต่อเกษตรกรและการพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรในอนาคต

สื่อที่น่าสนใจ

สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

Visitor
  • 0
  • 57
  • 131,958
  • 267

Hits: 29021